CKV-junior/onderbouw

Kunst en cultuur, oftewel culturele en kunstzinnige vorming, is al vanaf 2006 een leergebied van de onderbouw,  met drie eigen kerndoelen.  Deze kerndoelen maken deel uit van het schoolaanbod van alle VO scholen in de eerste en tweede klas.  

CKV-junior -  als invulling van de kerndoelen 50, 51 en 52 - is niet een nieuw begrip. Bij een rondvraag enkele jaren geleden gaven meer dan 100 scholen aan dat ze aandacht hebben voor het vak CKV-junior. 
What's in a name? CKV by any other name would smell as sweet. 

Ook als je het niet CKV noemt, zijn de kerndoelen 50, 51 en 52 verplicht. Daar moet elke school iets mee doen. Ook verplicht: samenhang en doorlopende leerwegen (met zowel de basisschool en de bovenbouw).


 

Ckv-junior ithoughts


 
 CKV in de onderbouw

Bij CKV-junior staan de volgende punten centraal:

 

-       de kerndoelen van het leergebied Kunst en cultuur

-       de culturele ervaringen en het cultureel referentiekader (CZK) van de leerling

-       een doorlopend cultuurdossier

-       aansluiting met CKV in de bovenbouw

-       een introductiemodule CKV

-       een cultureel zelfportret

home

 

Schooltv: Programma - Het Klokhuis  

Het Klokhuis informeert kinderen van negen tot twaalf over de wereld om hen heen, in de breedste zin van het woord. Elke werkdag om 18:23 uur bij Zapp.  Voor de brugklas - CKV junior - interessante afleveringen.
Kunst en cultuur, oftewel culturele en kunstzinnige vorming, is al vanaf 2006 een leergebied van de onderbouw waarvoor kerndoelen zijn geschreven.  Deze kerndoelen maken deel uit van het schoolaanbod van alle leerlingen van alle VO scholen in de eerste en tweede klas.   

Een brede oriëntatie op kunst en cultuur, dat is het doel van het leergebied kunst en cultuur. Opvallende zaken hierbij zijn onder meer dat alle leerlingen diverse culturele activiteiten moeten ondernemen en dat er sprake is van een zoiets als een cultuurdossier. De ‘gewone’ vakken zoals onder andere muziek, beeldende vorming en drama hebben meestal hun eigen plek in het lesrooster, maar naast het aanleren van elementaire vaardigheden per discipline zal er volgens de kerndoelen van het leergebied expliciet aandacht moeten zijn voor: 

 

-     aansluiting met het basisonderwijs (daar spreekt men van ‘kunstzinnige oriëntatie’) en de bovenbouw vmbo en havo/vwo.   Steeds vaker spreekt men van ‘CKV-junior’, als een brug naar CKV in de bovenbouw.

 

-     relaties leggen met andere vak- en leergebieden (bijvoorbeeld door middel van thematische of vakoverstijgende projecten)

 

-    leren om hun kunstzinnig werk op een toegankelijke wijze te presenteren aan anderen.  

 

 

-       het kennismaken met de kunstzinnige en culturele uitingen van anderen. Dit geldt voor het werk van medeleerlingen, maar ook voor dat van professionele kunstenaars

 

-       een in het programma ingebedde kennismaking met museum, concertzaal, filmzaal en theater

 

-       kennis maken met verschillende professionele uitingen. Door voorbereiding van de bezoeken en de verwerking van de ervaringen ermee op school worden de bezoeken in het perspectief geplaatst van de doelen van het leergebied

 

-       leren, met behulp van visuele en auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer). Het verslag kan worden vastgelegd in het cultuurdossier.

 

CKV-junior , de fundamenten

 

Uitgangspunten zijn:

  • De 3 kerndoelen (inclusief karateristiek) van het leergebied kunst en cultuur
  • Samenhang en doorlopende leerlijn
  • Afstemming met bestaande kunstvakken in de onderbouw
  • De cjp cultuurkaart

 

 

1 Organisatie team: aparte sectie/werkgroep/projectgroep

2 Organistie inhoudelijk: welke vakken zijn er actief bij betrokken (of staat CKV-junior helemaal los van andere vakken)          

3 Hoeveel tijd moet een leerling aan CKV-junior besteden?

                    Klas 1

                    Klas 2

4 Contacttijd (lestijd) voor CKV-junior

                    Klas 1

                    Klas 2

5 De beoordeling van CKV-junior: cijfers, naar behoren, beschrijvend

6 Status van deze beoordeling

7 Cultuurdossier, doel en functie

8 Culturele activiteiten, doel en functie

9  Projecten

10  Introductiemodule/activiteiten

11  Cultureel zelfportret (CZP)

12 Aansluiting, afstemming met Nederlands, MVT,  andere leergebieden

13 Aansluiting CKV onderbouw – bovenbouw

14 Doelen en doelstellingen van CKV

15  Formatie (wat mag CKV-junior kosten?)

16 Budget (wat heb je nodig om je doelen te reliseren?)

Jan Mulder  2019    jonomul@me.com